Automobilio remonto standartinės sąlygos

Autoservisuose Autovela, automobilių techninės  priežiūros ir remonto darbams taikomos automobilių remonto laiko normos, numatytos remiantis Europos automobilių gamintojų asociacijos sudarytu laiko normų žinynų „AUTODATA“

 1. Sąvokos

1.1. Sutartis – ši automobilių remonto, techninės bei kitokios priežiūros ir automobilių nuomos paslaugų sutartis, sudaryta iš Serviso užsakymo paraiškos patvirtinimo (toliau -Užsakymas) ir šių bendrųjų sąlygų su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais.
1.2. Vykdytojas – UAB „Autovela”, įmonės kodas 304221935, buveinės adresas Karaliaučiaus g.6-92, Vilnius, filialų adresai: J. Kubiliaus g. 16 ir J. Kubiliaus g. 18, Vilnius, Kauno g.3-1, Miklusėnai, Alytaus raj.
1.3. Užsakovas – Užsakyme nurodytas fizinis arba juridinis asmuo.
1.4. Paslauga (-os) – Užsakyme nurodyta arba papildomai suderinta automobilių gedimo nustatymo, remonto, techninės bei kitokios priežiūros paslauga, apimanti atliekamus darbus, sunaudojamas medžiagas bei parduodamas sumontuojant detales. Paslaugos atliekamos vadovaujantis gamintojo technine – normatyvine dokumentacija, nustatytomis darbo laiko normomis bei pagal LST 1438:2005.
1.5. Automobilis – Užsakyme nurodytas bet kokios rūšies automobilis ar kita motorinė transporto priemonė, įskaitant motociklus, motorolerius bei mopedus, o taip pat šių transporto priemonių velkamos priekabos bei puspriekabės.
1.6. Serviso Užsakymo Patvirtinimas arba paraiška – vykdytojo nustatytos formos paraiška remontuoti automobilį, kurioje nurodomos specialiosios sutarties dėl automobilio techninio aptarnavimo ir remonto sąlygos, kurią Užsakovas pateikia Vykdytojui perduodamas automobilį remontuoti

 1. Sutarties bendrosios sąlygos

2.1. Užsakovas paveda, o Vykdytojas įsipareigoja atlikti Užsakovo Automobilio remonto, techninės bei kitokios priežiūros darbus ir parduoti detales, jas sumontuojant, bei medžiagas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Užsakyme nenurodytos užsakomos Paslaugos, o numatyti tik Automobilio gedimo požymiai, laikoma, kad Užsakovas Vykdytojui paveda nustatyti Automobilio gedimą ir jį pašalinti.
2.2. Užsakovas suteikia vykdytojui teisę paslaugų atlikimo tikslu nesant užsakovo atlikti šiuos veiksmus: a) išardyti automobilį reikiama apimtimi; b) atidaryti automobilyje esančias uždaras daiktų laikymo vietas; c) išimti iš automobilio trukdančius pašalinius daiktus; d) atlikti bandomąjį važiavimą ar kitokį automobilio patikrinimą keliuose, jeigu su užsakovu nebuvo susitarta kitaip.
2.3. Paslaugų sutarties sudarymas bei Automobilio perdavimas Vykdytojui įforminamas Užsakovui ir Vykdytojui pasirašant Serviso Užsakymo Patvirtinimą.
2.4. Jeigu Sutartį pasirašantis asmuo nėra Automobilio savininkas, tai šio asmens parašas Užsakyme reiškia jo patvirtinimą, jog jis yra tinkamai ir reikiama apimtimi įgaliotas spręsti apie užsakomų paslaugų pobūdį, apimtį ir kainą, pasirašyti reikiamus dokumentus, perduoti ir atsiimti Automobilį.
2.5. Šalys įsipareigoja dėl Sutarties kylančius visus ginčus spręsti taikant Lietuvos Respublikos teisę, teisme pagal Vykdytojo buveinės adresą.

 1. Paslaugų kaina

3.1. Už atliktas Paslaugas Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju pagal Sutarties pasirašymo metu galiojančius Vykdytojo paslaugų atlikimo valandinius įkainius bei pagal detalių ir kitų medžiagų kainyną. Su Paslaugų valandiniais įkainiais bei detalių ir medžiagų kainomis Užsakovas gali susipažinti Vykdytojo buveinėje užsakydamas Paslaugas, Specialioms kainoms, t.y. Vykdytojo nustatytoms įvairių akcijų ir renginių metu, nuolaidos netaikomos.
3.2. Jeigu Sutarties pasirašymo metu nėra žinomas Automobilio gedimas ir iš Užsakovo apibūdinimų jo neįmanoma nustatyti, Užsakyme nurodoma tik užduotis Vykdytojui arba nurodomi gedimo požymiai, o Paslaugų kainą ir atlikimo terminus Vykdytojas apskaičiuoja atlikęs Automobilio apžiūrą. Tokiu atveju paslaugų kaina ir jų atlikimo terminai prieš jas atliekant žodžiu arba raštu suderinami su Užsakovu.
3.3. Jeigu Vykdytojas nustato papildomus Automobilio trūkumus, kurių Šalys neaptarė, tai visos papildomos Paslaugos teikiamos tik suderinus su Užsakovu žodžiu arba raštu. Ši nuostata taikoma ir Vykdytojui nustačius, jog sutartų Paslaugų tinkamam atlikimui yra būtinos papildomos Paslaugos.
3.4. Galutinė darbų kaina gali skirtis nuo preliminariosios, numatytos Užsakyme.
3.5. Atlikti darbai, panaudotos detalės ir/ar medžiagos, jų kiekiai ir kainos nurodomos Vykdytojo pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje.
3.6. Jeigu papildomos paslaugos bei paslaugų papildymai ir pakeitimai buvo suderinti žodžiu, tai, kilus ginčui, Užsakovo parašas sąskaitoje -faktūroje patvirtina faktą, jog Užsakovas užsakė joje išvardintas paslaugas.

 1. Vykdytojo atsakomybė už Automobilį

4.1. Vykdytojas atsako už automobilio sužalojimą, sugadinimą ar praradimą nuo Automobilio priėmimo iki jo grąžinimo momento, išskyrus atvejus, kai dėl minėtųjų pasekmių atsiradimo Vykdytojas nėra kaltas. Atvejai, kai Vykdytojas nėra kaltas apima, bet tuo neapsiriboja: stichines nelaimes bei kitas Force Majeure aplinkybes, vagystes, kitokias trečiųjų asmenų veikas ir pan. Tokiais atvejais Vykdytojo atsakomybę reglamentuoja pasirašyta sutartis tarp Vykdytojo ir draudimo kompanijos. Automobilis laikomas priimtas nuo to momento, kai abi šalys pasirašo Užsakymą jeigu jame nenurodyta kitaip.
4.2. Minėtoji 4.1. punkto sąlyga taikoma ir tiems Automobilio priklausiniams, kurie techniniu atžvilgiu įprastai yra laikomi neatsiejama automobilio sudėtine dalimi, nepriklausomai nuo to, ar  šie priklausiniai yra originalūs automobilio gamintojo ar papildomai sumontuoti (pvz.: stacionari ir be išardymo neišimama garso aparatūra bei automobilio apsaugos įranga). Vykdytojas atsako už automobilio priklausinius, kurie techniniu atžvilgiu įprastai nėra laikomi neatsiejama Automobilio sudėtine dalimi, bei Automobilyje esančius užsakovo ar  trečiųjų asmenų daiktus tik tuo atveju, kai šie priklausiniai ir daiktai yra išvardinami kartu su užsakymu sudaromame papildomame akte.
4.3. Vykdytojas neatsako už Užsakovo automobilio saugumą, jei Užsakovas neapmoka paslaugų ir neatsiima automobilio tą pačią dieną, kai Jam yra pranešta apie remonto pabaigą ir galimybę automobilį atsiimti.

 1. Automobilio atsiėmimas

5.1. Užsakovas privalo atsiimti Automobilį iš vykdytojo Paslaugų atlikimo dieną kuri nurodyta Užsakyme. Jeigu Užsakyme paslaugų atlikimo terminas nėra nurodytas arba jeigu jis Šalių susitarimu buvo pratęstas, apie paslaugų atlikimą Vykdytojas Užsakovui praneša žodžiu arba raštu.
5.2. Paslaugų atlikimo bei Automobilio grąžinimo Užsakovui faktas yra įforminami Vykdytojo išrašoma ir Užsakovo pasirašoma PVM sąskaita -faktūra, pardavimo kvitas, kuri(-is)  tuo pačiu atlieka Paslaugų ir Automobilio priėmimo perdavimo akto funkciją. Užsakovo parašas  PVM sąskaitoje – faktūroje arba pardavimo kvite patvirtina faktą jog Užsakovas automobilį patikrino ir pretenzijų Vykdytojui dėl suteiktų Paslaugų neturi.
5.3. Jeigu Užsakovas, atsiimdamas Automobilį nepareiškia jokių pretenzijų Vykdytojui dėl Paslaugų kokybės ar kitų jų atlikimo sąlygų, tačiau atsisako pasirašyti PVM sąskaitą-faktūrą, kuri kartu yra ir Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, laikoma, kad Paslaugos yra atliktos ir perduotos tinkamai. Vykdytojas šią sąskaitą pasirašo vienašališkai, pažymėdamas joje apie Užsakovo atsisakymą pasirašyti ir išsiunčia ją Užsakovui registruotu laišku.
5.4. Automobilis grąžinamas Užsakovui pateikus šiuos dokumentus: a) Užsakymą b) automobilio nuosavybės arba naudojimo teisę įrodantį dokumentą (jeigu nepateikiamas Užsakymas); c) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą d) įgaliojimą (jeigu automobilį atsiima atstovas).
5.5. Tiek atsiimant automobilį, tiek paslaugų atlikimo metu Užsakovas neturi teisės patekti į Vykdytojo darbines patalpas, jeigu negavo Vykdytojo sutikimo ir nėra lydimas Vykdytojo paskirto darbuotojo. Užsakovas, pažeidęs šį draudimą prisiima visą atsakomybę už patirtą susižalojimą.
5.6. Serviso Užsakymo patvirtinimo lape pirmame puslapyje užsakymo metu Užsakovui nepažymėjus langelio dėl pakeistų detalių grąžinimo po remonto, Vykdytojas įgyja teisę detales utilizuoti nedelsiant po demontavimo pagal demontavimo dieną galiojančius Aplinkosaugos reikalavimus.

 1. Garantijos ir pretenzijų sprendimas

6.1. Vykdytojas suteikia darbams ir autodetalėms 6 mėnesių garantiją. Garantinis laikotarpis bei Vykdytojo atsakomybė neapima: a) tų gedimų ar kitokių defektų, kurie atsirado ne dėl Vykdytojo kaltės (pvz.: dėl netinkamos automobilio eksploatacijos, eismo įvykių ir pan.); b) tų detalių bei eksploatacinių medžiagų (tepalai, skysčiai ir kt.), kuriuos pateikė pats Užsakovas; c) tų neoriginalių ar/ir nenaujų detalių, kurias Užsakovo sutikimu panaudojo Vykdytojas; d) kitų atskirai šalių pasirašytoje Sutartyje aptartų atvejų.
6.3. Vykdytojas negarantuoja ir neatsako už tas detales bei eksploatacines medžiagas, kurios dėl savo funkcinės paskirties yra padidinto dėvėjimosi objektu (pvz.: padangos, stiklas, stabdžių kaladėlės ir pan.) ir dėl intensyvaus naudojimo visiškai ar iš dalies tapo netinkamos naudoti.
6.4. Užsakovas, priimdamas atliktą darbą ir pastebėjęs darbų trūkumus, gali remtis faktu tik tuo atveju, jeigu dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą tie trūkumai buvo aptarti. Užsakovas, priėmęs darbą jų nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti darbų priėmimo metu (paslėpti trūkumai), privalo apie juos pranešti Vykdytojui nedelsiant po jų nustatymo.
6.5. Sprendžiant pagrįstas užsakovo pretenzijas dėl Paslaugų kokybės, pirmiausia Vykdytojas turi teisę ištaisyti trūkumus savo lėšomis ir priemonėmis per šalių suderintą laikotarpį.

 1.  Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo detalės sumontavimo į automobilį, paslaugos suteikimo ir pardavimo dienos. Garantija galioja tik pateiktus pirkimo – pardavimo dokumentus.
 2.  Elektroninėms ir elektrinėms detalėms kokybės garantija nesuteikiama ir jos atgal nepriimamos;
 3.  Detalės parduotos pagal individualų užsakymą atgal nepriimamos.
 4.  Kokybės garantijos laikotarpiu detalės, kurios buvo pakeistos Vykdytojo ir tapo netinkamos naudoti pagal tiesioginę paskirtį ar prarado didžiąją dalį funkcionalumo yra pakeičiamos naujomis arba suremontuojamos. Vykdytojas turi teisę pasirinkti pigiausią gedimo pašalinimo būdą t.y. keisti detalę nauja ar ją remontuoti, jei tai neturi įtakos kokybei.
 5.  Dėl kokybės garantijos taikymo garantinio laikotarpio metu Užsakovas turi kreiptis į Vykdytoją. Užsakovo patirtos išlaidos detalių defektams nustatyti nesikreipiant į Vykdytoją nėra atlyginamos.
 6. Garantiniam atvejui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su detalės gedimo nustatymu bei remontu, Užsakovas apmoka savo sąskaita.
 7. Garantija suteikiama tik naujoms detalėms ir tik tuo atveju, jeigu šios detalės įsigytos ir pakeistos viename iš Vykdytojo autoservisų: J.Kubiliaus g.16 ir J.Kubiliaus g.18 Vilniuje bei Kauno g.3-1, Miklusėnuose, Alytaus raj.
 8. Garantija detalėms suteikiama tik, jeigu kitos, mazgą (sistemą) sudarančios detalės atitinka techninius reikalavimus, nėra automobilio mechaninių pažeidimų, nepažeista automobilio kėbulo geometrija;
 9. Garantinis laikotarpis bei Vykdytojo atsakomybė neapima:
 • Gedimų ar kitokių defektų, kurie atsirado ne dėl Vykdytojo kaltės, dėl netinkamos automobilio eksploatacijos, važiuojant per dideliu greičiu ar perkrovus automobilį;
 • Jeigu automobiliui dėl eismo įvykio ar kitos priežasties negalioja privalomoji techninė apžiūra;
 • Automobilis buvo naudojamas ne pagal paskirtį (serijinio automobilio naudojimas sporto varžyboms, keleiviams vežti pritaikyto automobilio naudojimas kroviniams gabenti ir pan.);
 • Gedimas atsirado dėl veiksnių, nepriklausančių nuo Vykdytojo (cheminių, elektrocheminių, elektrinių poveikių, stichinių nelaimių, gaisro, autoįvykių, trečiųjų asmenų veikos ir pan.).
 • Į automobilį Užsakovo ar trečiųjų asmenų buvo sumontuotos dalys ar padaryti automobilio konstrukciniai pakeitimai, instaliuota papildoma įranga ar techninės priemonės, kurie nepatvirtinti tos markės automobilių gamintojo.
 • Detalių bei eksploatacinių medžiagų (tepalai, skysčiai ir kt.), kuriuos pateikė pats Užsakovas;
 • Neoriginalių ar/ir nenaujų detalių, kurias Užsakovo sutikimu panaudojo Vykdytojas;
 • Garantija netaikoma detalių restauravimo, tekinimo darbams, restauruotoms detalėms, atsarginėms detalėms, įsigytoms automobilių sąvartyne bei naujoms atsarginėms dalims, kurias pristatė pats klientas.
 • Garantija taip pat netaikoma ir tokiems reguliavimo darbams, kaip:

– durelių ir stoglangių pritaikymas ir sureguliavimas, oro triukšmo bei nesandarumo durelėse ir stoglangiuose,
– ratų suvedimas ir balansavimas,
– kuro ir tepalų sąnaudos jei jos neviršija gamyklos gamintojos nustatytų normų.

 1. Visos automobilio dalys susidėvi. Todėl garantijos galiojimo metu gali atsirasti gedimų, ypač didelio galingumo automobiliuose, atsiradusių ne dėl gamyklos – tiekėjos klaidų. Jų priežastis yra natūralus susidėvėjimas ir garantija jiems netaikoma. Tai apima lemputes, stabdžių kaladėles, filtrus, padangas, stiklus, kontaktus, uždegimo žvakes ir stiklo valytuvus.
 2. Vykdytojas negarantuoja ir neatsako už tas detales bei eksploatacines medžiagas, kurios dėl savo funkcinės paskirties yra padidinto dėvėjimosi objektu (pvz.: padangos, stiklas, stabdžiai, sankaba ir pan.) ir dėl intensyvaus naudojimo visiškai ar iš dalies tapo netinkamos naudoti.
 3. Užsakovas, priimdamas atliktą darbą ir pastebėjęs darbų trūkumus, gali remtis faktu tik tuo atveju, jeigu dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą tie trūkumai buvo aptarti. Užsakovas, priėmęs darbą jų nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti darbų priėmimo metu (paslėpti trūkumai), privalo apie juos pranešti Vykdytojui nedelsiant po jų nustatymo.
 4. Sprendžiant pagrįstas Užsakovo pretenzijas dėl Paslaugų kokybės, pirmiausia Vykdytojas turi teisę ištaisyti trūkumus savo lėšomis ir priemonėmis per šalių suderintą laikotarpį.
 5. Ribota 1 (vieno) mėn. garantija taikoma atliekant dalinį mechanizmo (garantija visam mechanizmui negalioja) remontą, kuro sistemoms, elektroninėms variklio ir kitoms valdymo sistemoms, elektros sistemoms, langų valytuvams, turbinoms ir jų remontui;
 6. Garantiniu atveju kompensuojama tik garantinė detalė (kaip nurodyta pirkimo – pardavimo dokumente) ir keitimo paslauga, susijusi su defektine detale. Atsitiktiniai ar šalutiniai nuostoliai nekompensuojami.
 7. Garantija netaikoma automobilių stiklams;
 8. Užsakovas privalo suteikti įmonei jai būtiną laiką garantiniams darbams atlikti ir gedimams pašalinti bei reikalingoms dalims pateikti.
 9. Kokybės garantija neapima dėl automobilio gedimo Užsakovo patirtos tiesioginės ir/arba netiesioginės žalos (įskaitant moralinę žalą) atlyginimo. Vykdytojas neprivalo atlyginti kitų su automobilio gedimu susijusių Užsakovo išlaidų: išlaidų kito automobilio nuomai, sugedusio automobilio transportavimo iki Vykdytojo išlaidų, vairuotojo nakvynės išlaidų, dėl automobilio prastovos negautų pajamų, gamybos nuosmukio ir pan.

PADANGOS
Padangoms garantija galioja 12 mėnesių nuo pardavimo datos, pateikus įsigijimą patvirtinantį kasos čekį arba sąskaitą – faktūrą. Garantija suteikiama gamykliniams defektams. Garantija netaikoma įmonės ekspertui arba nepriklausomai komisijai nustačius, kad padanga pažeista mechaniškai, buvo eksploatuota ant netinkamo pločio ar nekokybiško ratlankio, esant netvarkingai automobilio važiuoklei, esant netinkamai automobilio ratų geometrijai, netolygiam nudėvėjimui, nulaiptavimui, remontuotai padangai ir nustačius kitus neteisingos padangų eksploatacijos atvejus. Už pažeidimus, atsiradusius dėl netinkamo padangų eksploatavimo, neatlyginama. Padangų ridai garantija nesuteikiama. Garantija galioja nuo ratlankio nenumontuotai padangai. Garantija įsigalioja nuo padangų pardavimo datos. Primename, kad, siekiant užtikrinti teisingą padangų eksploataciją, reikia padangas reguliariai balansuoti, oro slėgį jose tikrinti ne rečiau, nei kas 14 dienų, daryti reguliarią padangų rotaciją pagal transporto priemonės gamintojo ar padangų pardavėjo rekomendacijas. Kaskart montuojant padangas, rekomenduojame keisti ventilius. Parenkant padangų pripūtimo slėgį vadovautis transporto priemonės gamintojo pateikiama informacija, atsižvelgiant į padangoms tenkančias apkrovas, vairavimo stilių, greitį. Su naujai sumontuotomis padangomis nuvažiavus apie 1000 km būtinas pakartotinis padangų balansavimas.

GARANTIJA NEGALIOJA:

 • Jeigu automobilyje atlikti konstrukciniai pakeitimai;
 • Automobilių stiklams;
 • Atsarginėms detalėms, įsigytoms automobilių savartyne ir atvežtoms pačio kliento;
 • Naujoms atsarginės dalims pristatytoms kliento.

RIBOTA GARANTIJA:

 • Atliekant dalinį mechanizmo remontą (garantija visam mechanizmui negalioja);
 • Kuro sistemai;
 • Elektroninėms variklio ir kitoms valdymo sistemoms;
 • Elektros sistemai;
 • Langų valytuvams;
 • Turbinoms ir jų remontui.

Autoservisų Autovela teikiamos paslaugos yra apdraustos bendrosios civilinės atsakomybės draudimu ADB “Gjensidige”
Garantinio laikotarpio metu išryškėjus detalių arba darbų defektams, defektai šalinami nemokamai.
Garantinis remontas atliekamas tik autoservisuose Autovela adresais: J.Kubiliaus g.16 ir J.Kubiliaus g.18 Vilniuje bei Kauno g.3-1, Miklusėnuose, Alytaus raj.
Kilus klausimams dėl remonto kokybės, ar garantinio remonto automobilis turi būti pristatytas į mūsų autoservisus.

KOKYBĖS TELEFONAS: 8 646 61555

 1. Atsiskaitymo tvarka

7.1. Už atliktas paslaugas Užsakovus įsipareigoja sumokėti Vykdytojui vienu ar keliais iš žemiau nurodytų būdų, kurie nurodomi Užsakyme, jeigu raštu nėra susitarta kitaip: a) išankstiniu mokėjimu prieš atliekant Paslaugas; b) atlikus Paslaugas, Automobilio atsiėmimo dieną iki atsiimant Automobili iš Vykdytojo; c) jeigu su Užsakovu sudaryta Ilgalaikė paslaugų sutartis, tai pagal šios paslaugų sutarties sąlygas.
7.2. Už kiekvieną praleistą atsiskaitymo dieną užsakovas privalo mokėti vykdytojui 0.05 % laiku nesumokėtos sumos palūkanų, kurios laikomos minimaliais Užsakovo nuostoliais.
7.3. Jeigu Užsakovo vardu Paslaugas užsakė atstovas, o po Sutarties sudarymo paaiškėjo, kad atstovas neturėjo teisės visiškai ar iš dalies sudaryti Sutarties, tokiu atveju atstovas privalo pats asmeniškai sumokėti už Paslaugas ar atitinkamą jų dalį.
7.4. Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį ar atšaukti užsakytas Paslaugas, tačiau privalo sumokėti Vykdytojui už atitinkamą atliktų Paslaugų dalį. Ši mokėjimo pareiga apima ir po Sutarties nutraukimo ar Paslaugų atšaukimo Vykdytojo atliktus darbus, kuriuos Vykdytojas turėjo neišvengiamai atlikti, kad Automobilį būtų įmanoma grąžinti Užsakovui (pvz.: išardyto automobilio surinkimas, nebaigtų montuoti naujų detalių išėmimas ir senų detalių įmontavimas, panaudotas vienkartines naujas detales bei medžiagas ir pan.). Vykdytojas turi teisę negrąžinti automobilio iki visi apmokėjimai pasieks Vykdytojo sąskaitą ar kasą.
7.5.Užsakovas turi teisę atsisakyti nuo užsakymo iki užsakymo atlikimo termino, raštu pranešdamas apie tai Vykdytojui, jeigu Vykdytojas, siekdamas tinkamai atlikti užsakymą turi didinti užsakymo kainą ir/arba siūlo atlikti papildomus, Paraiškoje nenurodytus, darbus, arba siūlo papildomai panaudoti Paraiškoje nenurodytų detalių, dalių, mazgų, agregatų ar medžiagų.
7.6.Atsisakydamas nuo užsakymo, Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už iki atsisakymo nuo užsakymo rašto gavimo atliktus darbus bei panaudotas detales, dalis, agregatus, medžiagas bei mazgus.
7.7.Vykdytojas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, jei Vykdytojui nustačius, kad, siekiant tinkamai atlikti Paraiškoje nurodytus darbus, būtini atlikti papildomi, Paraiškoje nenurodyti, darbai ar naudotinos papildomos, paraiškoje nenurodytos, dalys, o Užsakovas nepatvirtina tokių papildomų darbų ar dalių užsakymo.

8. Sutarties galiojimas

8.1.Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo.
8.2.Visi šios sutarties straipsnių pavadinimai yra sąlyginiai ir sutarčiai aiškinti teisinės reikšmės neturi.
8.3.Santykiams, kylantiems tarp Šalių ir nesureguliuotiems šia Sutartimi, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.
8.4.Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie jų adresų, telefonų, faksų numerių ar elektroninio pašto adresų pasikeitimą. Šalis neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos duomenis.
8.5.Visos Sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jos neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Jeigu viena ar kelios šios sutarties nuostatos neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, yra taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos. Vienos ar kelių šios sutarties nuostatų negaliojimas nedaro negaliojančiomis kitų sutarties nuostatų.

9. Kitos sąlygos

9.1. Kiekvienas Užsakovas (vartotojas) turi teisę spręsti su Vykdytoju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Užsakovas raštu turi kreiptis į Vykdytoją, jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Vykdytojas neatsako į Užsakovo pretenziją, arba Užsakovo netenkina Vykdytojo atsakymas,  Užsakovas  gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. paštu  tarnyba@vvtat.lt  arba faksu (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse.  Elektroniniu būdu vartotojo prašymą galima pateikti ir prašymo nagrinėjimą stebėti per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).
9.2. Užsakovas visus pranešimus siunčia info@autovela.lt. Vykdytojas visus pranešimus siunčia Užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Užsakovo nurodytu telefono numeriu.